26 april 2024

‘Vervolgonderzoek nodig in Ulvenhoutse Bos’

Er moet een vervolgonderzoek komen naar het daadwerkelijke effect van het onttrekken van grondwater door boeren in Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos en naar de kosten die het eventueel stopzetten daarvan voor boeren en tuinders met zich meebrengt. Dit stelde ZLTO na afloop van een onlangs gehouden ledenbijeenkomst in Bavel.

In dezelfde week vond een informatieavond plaats in Ulvenhout, waar een kleine 150 omwonenden hun mening konden geven over de ontwikkelingen in het Natura 2000-gebied. ZLTO had op deze avond een stand ingericht, maar regionaal belangenbehartiger Patrick van de Rijdt zegt dat het thema landbouw niet zoveel aandacht kreeg.

‘Bezoekers toonden sympathie voor boeren en tuinders. Veel aanwezigen waren vooral bang dat dat ze hun hond misschien niet meer kunnen uitlaten in het bos. Wij kregen niet al te veel lastige vragen op ons afgevuurd. Omdat we hier al rekening mee hielden, hebben we enkele dagen eerder een bijeenkomst gehouden voor onze achterban in Bavel’, zegt Van de Rijdt.

ZLTO is een van de gebiedspartners die zijn betrokken bij de toekomstontwikkeling van het Ulvenhoutse Bos. Samen met andere partijen wordt de ruimtelijke puzzel gelegd, waarbij voor ZLTO het agrarisch belang leidend is. Volgens de regionaal belangenbehartiger vragen vooral de tuinders in de directe omgeving van het Ulvenhoutse Bos zich af of er in de toekomst nog voldoende mogelijkheden zijn om beregening toe te passen.

Om de soortenrijkdom in het Natura 2000-gebied te behouden en versterken, werkt Staatsbosbeheer aan het herstellen van de kwel in het bos. Het verminderen of zelfs helemaal stopzetten van het onttrekken van grondwater is een van de maatregelen die daar een positief effect op zou kunnen hebben. ‘Dit kan grote gevolgen hebben voor ondernemers die afhankelijk zijn van beregening’, zegt Van de Rijdt. ‘Terwijl onderzoek van een hydrologisch adviesbureau heeft uitgewezen dat de effecten van het onttrekken van grondwater binnen een straal van 5 kilometer niet wezenlijk verschillen met die binnen een straal van 2 kilometer.’

Gebiedsgerichte aanpak
Daarom pleit ZLTO voor een vervolgonderzoek. ‘We denken dat het effect van het stopzetten van het onttrekken van grondwater binnen de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Ulvenhoutse Bos beperkt is. Op basis van de huidige inzichten kom je tot nog geen halve millimeter kwelwater per dag. Daarnaast verlangen we dat onze leden inzicht krijgen in de mogelijke alternatieven voor beregening’, licht de regionaal belangenbehartiger toe.

Volgens Van de Rijdt is het GGA-aandeel van boeren en tuinders in de directe omgeving van het Ulvenhoutse Bos op de stikstofdepositie beperkt. ‘De invloed vanuit het buitenland is groot. Daarnaast grenst het bos aan de stedelijke omgeving en de snelweg. We hebben tijdens de bijeenkomst duidelijk gemaakt dat de uitdagingen voor de boeren en tuinders vooral liggen op het gebied van hydrologie.’