15 april 2022

Pilotproject Vitaal Buitengebied Zundert

Er is het nodige gaande in het buitengebied van de Baronie-gemeenten. Verdroging, vrijkomende agrarische bebouwing, tegengaan verkeershinder en nog veel meer. In Zundert hebben de gemeente, het waterschap en de provincie de handen ineengeslagen om als “1 overheid” samen met bewoners en ondernemers te bepalen wat er moet gebeuren en dat dan ook samen te gaan realiseren.

Zij hebben daarvoor in zeven gebieden een nieuwe aanpak ontwikkeld die vooral draait om het bijeenbrengen van partijen, goed beschrijven van wensen en verlangens en het formuleren van mogelijke oplossingen die draagvlak hebben. Nieuw is ook dat het waterpeil van het waterschap uitgangspunt is en niet de wensen van agrarische gebruikers. Dit om verdroging tegen te gaan en het water weer de nodige ruimte te geven.

In een onlangs gehouden digitale sessie vertelden projectleider Marcel van Miert, wethouder Patrick Kock en dorpssraadvoorzitter Gerard van Hassel uit Wernhout hoe dat werkt. Hun gehoor bestond uit bestuurders en wethouders van LandStad De Baronie, die hiermee veel inspiratie opdeden.

Over enige tijd verschijnt er een publicatie met een toolkit over deze aanpak en hoe die ook elders uitgerold kan worden, toegesneden op elke lokale situatie.
Wij zullen die informatie ook vanuit LandStad verspreiden.

Verder werd op deze bijeenkomst ook gesproken over het verder doortrekken van de fietsroute ‘Van Nassau tot Van Gogh’ van Breda naar Zundert. De Dorpsraad Wernhout is druk bezig de mogelijkheden daartoe te verkennen en dit lijkt zeker een project dat regionale steun zou kunnen krijgen vanuit LandStad De Baronie. In een volgende bestuurstafel, rond de zomer, zal dit zeker verder ter sprake komen.

Meer informatie over dit project.

Zoals bekend, wordt nu druk gewerkt aan het verder vormgeven, aankleden, thematiseren en uitbreiden van de bestaande route ‘Van Nassau tot Van Gogh’, waarbij onze streekmanager, Sjoerd Gabriel, fungeert als projecttrekker (streekmanager@landstaddebaronie.nl).