ANBI Steunstichting

Steunstichting Vrienden van Landstad De Baronie

Hoofdlijnen Actueel Beleidsplan:
De doelstelling van de Steunstichting Vrienden van Landstad De Baronie is het ondersteunen van Landstad De Baronie bij het realiseren van haar doelen. De stichting tracht dit doel te bereiken door financiële steun te bieden voor specifieke projecten en activiteiten die bijdragen aan de missie en visie van Landstad De Baronie. De werkzaamheden van de stichting omvatten het geven van advies en haar netwerk te benutten die de doelstelling van Landstad de Baronie ondersteunen.

De inkomsten van de stichting worden verkregen uit donaties, giften, subsidies en eventuele opbrengsten uit georganiseerde activiteiten. De inkomsten worden gegenereerd door LandStad de Baronie waarna de steunstichting de inkomsten op transparante wijze doorzet naar het werkkapitaal van Landstad De Baronie.

Het vermogen wordt beheerd volgens de geldende wet- en regelgeving, en het bestuur ziet toe op een verantwoord financieel beleid.

Actueel Verslag van Uitgeoefende Activiteiten:
In het verslagjaar 2023 heeft de Steunstichting Vrienden van Landstad De Baronie zich voornamelijk gericht op overleg en samenwerking met Landstad De Baronie. De steunstichting heeft geen eigen wervingsactiviteiten ondernomen en geen financiële middelen gegenereerd. Het primaire doel was het beheren van gelden die ten goede komen aan Landstad De Baronie.

Belangrijke activiteiten en overlegmomenten tussen de Steunstichting en Landstad De Baronie omvatten:
1. Beheer van Subsidies: Landstad De Baronie heeft in het verslagjaar subsidies ontvangen, twee van de Rabobank en enkele kleinere giften. De steunstichting heeft zich beziggehouden met het beheer van deze financiële middelen. Dit omvatte het monitoren van de inkomsten en uitgaven, en het verstrekken van financiële rapportages aan Landstad De Baronie.

2. Overleg: Twee keer vonden overlegmomenten plaats tussen de Steunstichting en Landstad De Baronie. Hierbij zijn ervaringen gedeeld en suggesties aangedragen om de doelstellingen van Landstad De Baronie te optimaliseren.

3. Netwerkfacilitering: De Steunstichting heeft haar netwerk en contacten beschikbaar gesteld aan Landstad De Baronie. Dit omvatte het introduceren van de organisatie bij potentiële partners en andere relevante stakeholders. Het doel was het vergroten van de zichtbaarheid van Landstad De Baronie en het leggen van vruchtbare samenwerkingen.

Ondanks het feit dat de Steunstichting Vrienden van Landstad De Baronie zelf geen geld heeft gegenereerd, heeft zij een cruciale rol gespeeld in het faciliteren van de geldstromen van Landstad De Baronie en het waarborgen van een transparant en verantwoord financieel beheer.

Financieel overzicht:
Het eindsaldo van de bank per 31-12-22 bedroeg 315,15 en dat per 31-12-23 was 17626,16.

Het bestuur van de Steunstichting bestaat uit:

Harrie Nuijten – voorzitter
Lenie Simons – secretaris
Albert van Schendel – penningmeester

Contactgegevens

E-mail: secretariaat@landstaddebaronie.nl
Telefoon:  06-25077101
RSIN/fiscaal nummer: 858835071
Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0336 7733 07, t.a.v.  St.Fin.Onderst. Landstad de Baronie

Jaarplan LandStad De Baronie
Statuten Steunstichting (pdf)