ANBI

LandStad De Baronie maakt zich al sinds de oprichting in 2012 sterk voor een vitale streek. De organisatie doet dat onder andere door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het initiëren van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en het ondersteunen van projecten die worden aangedragen vanuit het netwerk van ondernemers, overheden, onderwijs en particulieren. In de afgelopen jaren ontvingen diverse initiatieven een financiële bijdrage. Dit dankzij de ondersteuning vanuit de 7 Baroniegemeenten en onze overige partners.

LandStad De Baronie wil kleine projecten, die ontstaan vanuit de samenleving, blijven waarderen met een financiële bijdrage. Om dat mede mogelijk te kunnen maken is de Stichting Financiële Ondersteuning Streeknetwerk Landstad de Baronie opgericht.

Contactgegevens

Adres: Valkenburgseweg 18, 4858 RD Ulvenhout
E-mail: secretariaat@landstaddebaronie.nl
RSIN/fiscaal nummer: 858835071
Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0336 7733 07, t.a.v.  St.Fin.Onderst. Landstad de Baronie

ANBI

LandStad De Baronie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.

Jaarplan LandStad De Baronie
Statuten Steunstichting (pdf)