18 december 2023

Herinrichting Markdal-Zuid officieel van start

Eind november ging letterlijk en figuurlijk de schop in de grond als start van het project ‘Herinrichting Markdal-Zuid’. Met dit project ter hoogte van Galder (gemeente Alpen-Chaam) versterkt het waterschap samen met de provincie de natuur in dit gebied en de waterkwaliteit van de Mark. In totaal gaat het om 2,25 kilometer beekherstel en 36,5 hectare aanleg van nieuwe natuur voor het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

 

 

Natuur- en waterdoelen

Naast de versterking van de natuur in het kader van de NNB herstelt het waterschap tevens de hydrologische omstandigheden voor deze natuur. Dat gebeurt onder andere door het graven van de zogeheten ‘Nieuwe vrijstromende Mark’. Dat is een kronkelende geul die parallel gaat stromen aan de huidige Mark. Die Mark wordt in de toekomst een hoogwatergeul om overtollig water gecontroleerd verder te laten stromen. Er is ook oog voor de beleving van het gebied. Zo wordt er een halfverhard fietspad aangelegd waarover straks vanuit Galder via twee nieuw aan te leggen fietsbruggen over het water richting Strijbeek gefietst kan worden.

Werkzaamheden

Allereerst maakt de aannemer een tijdelijke inrit vanuit de Strijbeekseweg richting de huidige Mark. Die inrit is nodig om een bouwterrein in te richten. Daarna start de aannemer met grondwerkzaamheden in het zuidelijk deel van het projectgebied. Het fietspad aan de westzijde van de Mark blijft in deze periode gewoon open. Alle werkzaamheden vinden namelijk aan de overkant van de huidige Mark plaats.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het grondwerk in februari 2024 uitgebreid naar het noordelijk deel van het projectgebied (tot aan de stuw Galder). Dan gaat de aannemer aan de slag aan de oostzijde van de Mark ter hoogte van de stuw Galder.

Fietsbruggen

In maart en april 2024 wordt er ook gewerkt aan een klein stukje fietspad aan de westzijde van de huidige Mark. Dat kan tijdelijk enige hinder veroorzaken. De aannemer kondigt de werkzaamheden tijdig aan en probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als laatste worden het halfverhard fietspad en de twee fietsbruggen aangelegd.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juli 2024 zijn uitgevoerd. Alleen het aanbrengen van nieuwe beplanting gebeurt op een later moment in verband met het plantseizoen.

Verbeteren waterkwaliteit

Het uitvoeren van de verschillende watermaatregelen staat bij dit project voor het waterschap centraal. Zowel het beekherstel als ook het hydrologisch herstel van deze natte natuurparel zijn belangrijke onderdelen van deze herinrichting. Een natte natuurparel is een nat natuurgebied waarin planten en dieren leven die voldoende (grond-)water van een goede kwaliteit nodig hebben.

Natuurnetwerk

In 2027 willen de provincies in Nederland minimaal 80.000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd om het te versterken. Het NatuurNetwerk Brabant (NNB) is hier onderdeel van. Het is een netwerk van gedeeltelijk bestaande en gedeeltelijk nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones (natuurstroken langs sloten en beken) met elkaar zijn verbonden. Het beekdal van de Mark is aangewezen als onderdeel van het NNB. In totaal willen de betrokken partijen hier ongeveer 200 hectare nieuwe natuur realiseren met meer biodiversiteit en schoner water, beter bestand tegen klimaatverandering en met een toekomst voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Naast het zuidelijk deel werkt het waterschap intussen verder aan de plannen voor Markdal-Noord. Dat is het deel van het Markdal vanaf Galder tot aan Breda.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

Kijk voor meer informatie over het project Herinrichting Markdal-Zuid op www.brabantsedelta.nl/markdal