Doelstelling, criteria en voorwaarden

Doel van het kleine projecten fonds is het stimuleren van projecten en initiatieven, die (mee) invulling geven aan de vier programmalijnen van LandStad De Baronie (Streekproducten, Natuur & Landschap, Cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie). Uit het kleine projecten fonds stelt LandStad De Baronie geld beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het gebied De Baronie.

Projecten die in aanmerking komen

Projecten die in aanmerking komen voor het Fonds Kleine Projecten:

 • Dragen bij aan de ambitie van Streeknetwerk LandStad De Baronie: ‘het bevorderen van ’t goeie leven in de Baronie’;
 • Passen binnen de programmalijnen Streekproducten, Natuur & Landschap, Cultuurhistorie en/of Vrijetijdseconomie;
 • Zijn in zekere mate van belang voor de totale Baronie. Ze mogen dus een niet al te lokaal karakter hebben. Ze dienen een toegevoegde waarde te hebben voor de gehele regio.

Nadere bepalingen voor de toekenning van een bijdrage

De volgende nadere bepalingen gelden voor de toekenning van een bijdrage:

 1. Het Baronieteam heeft positief besloten over de aanvraag.
 2. Een bijdrage uit het kleine projecten fonds dekt maximaal 50% van de totale kosten per ingediend project; het Baronieteam kan adviseren een lagere bijdrage te verstrekken of in plaats van een bijdrage een garantie afgeven.
 3. Maximaal kan € 3.000,- per project worden toegekend;
 4. De bijdrage uit het kleine projecten fonds is éénmalig;
 5. Als een aanvraag voor een bijdrage samenloopt met een aanvraag voor hetzelfde / een soortgelijk project door een andere organisatie, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
 6. Het project dient binnen een jaar na toekenning van de bijdrage te zijn gerealiseerd.

Kosten die niet in aanmerking komen voor een bijdrage

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een bijdrage:

 1. Onderzoekskosten;
 2. Haalbaarheidsstudies;
 3. Reguliere personeelskosten en onderhoudskosten (exploitatiekosten);
 4. Organisatiekosten (uren, website, promotiemateriaal, bankkosten, oprichtingskosten e.d.);
 5. BTW (als deze door een aanvrager kan worden teruggevorderd;
 6. Boeken;
 7. Puur lokale projecten.

Als een indiener (vereniging / stichting / organisatie) fiscaal voordeel kan verkrijgen op basis van de zgn. ANBI- of SBBI-regeling, dan dient deze dit te doen en in de aanvraag te vermelden. Alle bijdragen vanuit het kleine projectenfonds zijn inclusief eventuele belastingen. De indieners vrijwaren LandStad dan ook van mogelijke (fiscale) verplichtingen over een toegekende bijdrage.
LandStad De Baronie is een streeknetwerk, waarin de gemeenten Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen, Zundert, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, waterschap De Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en vele partners uit de streek samenwerken aan een regio De Baronie, waarin het prettig wonen, leven en verblijven is.

Verplichtingen

De volgende verplichtingen gelden:

 • U legt verantwoording af over de financiering (vooraf) en de uitgaven (achteraf).
 • U geeft in de publiciteit rondom uw project / activiteiten ook LandStad De Baronie een podium. Reden hiervoor is het zichtbaar maken van het Kleine projecten fonds van LandStad De Baronie, zodat via uw project ook anderen attent worden gemaakt op dit fonds. Dit kan o.a. door het plaatsen van een logo / korte tekst op communicatiemiddelen, vermelden van LandStad De Baronie op uw website (evt. via een link naar www.landstaddebaronie.nl), via uw social media, in nieuwsbrieven, in free publicity in de lokale pers etc.
 • Indien LandStad de Baronie hierom vraagt bent u bereid om (over) uw project te presenteren op één van onze netwerkdagen.

Uw Aanvraag

 1. De regeling staat voor iedereen open, waarbij geldt dat het te financieren project wordt gerealiseerd binnen de regio LandStad De Baronie.
 2. U dient uw aanvraag in vóórdat het project start.
 3. Uw aanvraag bestaat uit een inhoudelijke beschrijving, een sluitende gespecificeerde begroting en voldoet aan de (gemeentelijke/provinciale) wet- en regelgeving. U hebt vereiste vergunningen verkregen en voldoet aan alle juridische vereisten (zoals passen binnen het bestemmingsplan, toestemming van grondeigenaren etc.)
 4. U geeft een duidelijke toelichting op de co-financiering (minstens 50% van de begrote kosten) van het project (o.a. wie / welk bedrag / hoe ‘hard’ de toezegging is).
 5. U dient uw aanvraag met bijlage(n) per e-mail in bij het secretariaat van LandStad De Baronie via secretariaat@landstaddebaronie.nl
 6. Het Baronieteam beoordeelt gedurende het jaar ingediende aanvragen. U kunt aanvragen dus het hele jaar door indienen.