10 oktober 2022

Doorstart Project Markdal

Het project voor de herinrichting van het Markdal ten zuiden van Breda maakt een doorstart. Dat is de uitkomst van gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd door de Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta met de verschillende partners. Het waterschap trekt de uitvoering van het project en richt zich daarbij op het verbeteren van de natuur en de waterkwaliteit van het zuidelijke deel van het Markdal. Alle betrokken partijen zijn blij met de doorstart van het project.

Onlangs heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta ingestemd met het voorstel om een doorstart te maken en aanvullend 1,8 miljoen euro te reserveren voor verdere voorbereiding van de plannen. Later volgt nog een besluit over het benodigde budget voor uitvoering van het zuidelijke deel. Met het bestuursbesluit neemt het waterschap het trekkerschap over van de Vereniging Markdal voor de herinrichting van het Markdal.

Het afgelopen jaar hebben de provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta gesprekken gevoerd met alle betrokken partners en de Vereniging Markdal over de doorstart van het project. Beide organisaties hebben de afspraken over de doorstart vastgelegd. Op 31 augustus zijn de afspraken gedeeld met alle partners. Die zijn blij met de doorstart. De Vereniging Markdal blijft betrokken bij de plannen voor het Markdal.

Water- en natuurdoelen

De nadruk bij de doorstart van het project Markdal ligt op het verbeteren van de natuur in en om het Markdal. Dat past bij de doelstellingen voor het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Door die natuurlijke herinrichting en aanpassingen aan de Bovenmark helpt dat ook om de waterkwaliteit te verbeteren. ‘Gezond water’ betekent meer vissen en andere waterdieren in en om het water. Dat is belangrijk om voor mens en natuur en om te voldoen aan de Europese regels voor de waterkwaliteit. Het waterschap kijkt daarnaast naar de kansen om ook andere doelen, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, mee te nemen als daar financiering voor gevonden kan worden.

Zuidelijk deel Markdal

Als eerste werkt het waterschap verder aan de plannen voor het zuidelijke deel van het Markdal. Dat is het gedeelte vanaf de stuw Galder tot aan de grens met België. Naast natuurlijke herinrichting van dit gebied is onder andere een meander (kronkelige zijbeek) van de Mark opgenomen in het voorlopig ontwerp (VO). Dat VO is al in 2020 door de Vereniging Markdal opgesteld. Het waterschap past dit VO de komende periode aan en voert daarover overleg met alle grondeigenaren en andere belanghebbenden. Eind dit jaar presenteert het waterschap het aangepaste VO en werkt daarna aan het Definitief Ontwerp (DO). Daarop is te zijner tijd inspraak mogelijk. Na definitieve besluitvorming in de zomer van 2023 is de start van de uitvoering gepland in september 2023. Oplevering van het zuidelijk deel staat gepland voor 2024. In de tussentijd werkt het waterschap de plannen uit voor het noordelijk deel van het Markdal.

Louis van der Kallen, lid van het Dagelijks Bestuur waterschap Brabantse delta: “Het waterschap wil het project Markdal voortzetten in goede samenspraak en samenwerking met de omgeving. Daar zit veel kennis en enthousiasme. Want gezamenlijk willen we het Markdal opnieuw inrichten om zo de kwaliteit van het water, de natuur en de omgeving te bevorderen. Dat is belangrijk gezien alle uitdagingen op het gebied van het versterken van de biodiversiteit. Maar laten we ook niet vergeten dat het Markdal hiermee nog mooier wordt dan het al is!”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de Projectpagina Markdal.
Het Voorlopig Ontwerp is in te zien op het het informatieportaal (externe link) over de herinrichting van het Markdal.

(Foto: Bureau Duizenddingen i.o.v. Breda Marketing)